01.01.2011.

Mesna kancelarija

Mesna kancelarija Glogonj

26202 Glogonj Beogradska 7

Telefoni: 013/627-002 i 013/627-011

e-mail: matičarMATIČNA SLUŽBA
Upis u matičnu knjigu rođenih
Upis činjenica rođenja, sklapanje braka i smrti nastalih u inostranstvu.
Sklapanje braka
Upis u matičnu knjigu umrlih
Uverenje o slobodnom bračnom stanju
Sastavljanje smrtovnice za pokretanje ostavinskog postupka

LIČNA STANJA GRAĐANA
Promena ličnog imena
Potvrda o izdržavanju za upotrebu u inostranstvu
Potvrda o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu
Ispravka u matičnoj knjizi
Nadni upis u matičnu knjigu umrlih

PRIJEMNA KANCELARIJA
Izdavanje potvrde o životu
Radne knjižice

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Dokumenta građana
Uputstvo - zakazivanje termina za podnošenje zahteva za izdavanje lične karte i pasoša
Sticanje državljanstva Srbije
Najčešća pitanja (sve oblasti)

***********************************************

Žiro računi:

primalac -REPUBLIKA SRBIJA
svrha- Republička administrativna taksa račun - 840-742221843-57 model- 97 poz.na broj - 02-226
primalac - GRAD PANČEVO
svrha - Gradska administrativna taksa račun - 840-742241843-03 model - 97 poz.na broj - 02-226
Dokaz o uplati takse možete dostaviti
elektronskom poštom na na gornju adresu ili na fax JKP Glogonj: 013/627 831
***********************************************

Nekada su samo crkve vodile knjige krštenih, venčanih i umrlih i to: Katolička Crkva od 1765 godine, a Rumunska Pravoslavna Crkva od 1813 godine. 1895 godine država formira lokalne kancelarije i počinje da vodi matične knjige, nezavisno od crkve. Za izvršavanje određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave Grada Pančeva, kao organizacioni oblik u Sekretarijatu za opštu upravu obrazuju se mesne kancelarije na teritoriji naseljenih mesta Mesne kancelarije obavljaju poslove koji se odnose na lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, vršenje popisa imovine i dr.), prikupljanje i dostavljanje podataka za ažuriranje biračkog spiska, overu rukopisa, prepisa i potpisa, izdavanje uverenja o činjenicama kada je to određno zakonom, vršenje poslova prijemne kancelarije, vršenje administrativno-tehničkih i drugih poslova zborova građana, vođenje drugih evidencija kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima (o deci dorasloj za osnovnu školu, o obveznicama mesnog samodoprinosa i slično), pružanje stručne pomoći u postupku izjašnjavanja građana za mesni samodoprinos i pružanje stručne pomoći mesnim zajednicama. Mesne kancelarije mogu da obavljaju i druge poslove koje im poveri Gradska uprava. U mesnim kancelarijama mogu se obavljati poslovi za druge organe, organizacije i ustanove na osnovu ugovora koji zaključuje načelnik Gradske uprave, odnosno lice koje on ovlasti i organi, organizacije i ustanove, uz saglasnost Gradonačelnika. U Mesnoj kancelariji Glogonj su od 'oslobođenja' do 1981 godine radili kao matičar Milan Antić i šef MK Dragutin Stanković. Nasledili su ih 1981 godine Dorel Voštinar, a 1986 Stojanka Trajkovski. U mesnoj kancelariji možete, između ostalog da: Izvadite izvod iz matične knjige rođenih,venčanih, umrlih, nezavisno od mesta upisa u Republici Srbiji. Uverenje o državljanstvu ako ste upisani bilo gde na teritoriji grada Pančeva. Kao i razna druga uverenja, uverenja iz matičnih knjiga, overite potpis, prepis, fotokopiju, rukopis, punomoć …

Nekada su samo crkve vodile knjige krštenih, venčanih i umrlih i to: Katolička Crkva od 1765 godine, a Rumunska Pravoslavna Crkva od 1813 godine. 1895 godine država formira lokalne kancelarije i počinje da vodi matične knjige, nezavisno od crkve. Od 1945 godine, za izvršavanje određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave Grada Pančeva, kao organizacioni oblik u Sekretarijatu za opštu upravu obrazuju se mesne kancelarije na teritoriji naseljenih mesta Mesne kancelarije obavljaju poslove koji se odnose na lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, vršenje popisa imovine i dr.), prikupljanje i dostavljanje podataka za ažuriranje biračkog spiska, overu rukopisa, prepisa i potpisa, izdavanje uverenja o činjenicama kada je to određno zakonom, vršenje poslova prijemne kancelarije, vršenje administrativno-tehničkih i drugih poslova zborova građana, vođenje drugih evidencija kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima (o deci dorasloj za osnovnu školu, o obveznicama mesnog samodoprinosa i slično), pružanje stručne pomoći u postupku izjašnjavanja građana za mesni samodoprinos i pružanje stručne pomoći mesnim zajednicama. Mesne kancelarije mogu da obavljaju i druge poslove koje im poveri Gradska uprava. U mesnim kancelarijama mogu se obavljati poslovi za druge organe, organizacije i ustanove na osnovu ugovora koji zaključuje načelnik Gradske uprave, odnosno lice koje on ovlasti i organi, organizacije i ustanove, uz saglasnost Gradonačelnika. U Mesnoj kancelariji Glogonj su od 'oslobođenja' do 1981 godine radili kao matičar Milan Antić i šef MK Dragutin Stanković. Nasledili su ih 1981 godine Dorel Voštinar, a 1986 Stojanka Trajkovski.

***********************************************


2011© Dorel Voštinar