11.02.2010.

Lična stanja gradjana

Promena ličnog imena
Zahtev za promenu ličnog imena, imena i prezimena podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta:
• Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci)
• Izvod iz matične knjige venčanih (ne starije od šest meseci)
• Uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
• Uverenje da se ne vodi istraga
• Uverenje da nema neizmirenih poreskih obaveza
• Uverenje da nema neizmirene zakonom utvrđene obaveze izdržavanja prema bračnoj, vanbračnoj i usvojenoj deci, bračnom drugu, roditeljima i drugim srodnicima
• Uverenje iz vojne evidenicje (za muškarce)
• Fotokopija presude o razvodu braka
• Uverenje o prebivalištu ili važeća lična karta
• dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Plaća se republička administrativna taksa u iznosu od 630,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Potvrda o izdržavanju za upotrebu u inostranstvu
Zahtev za izdavanje potvrde o izdržavanju za upotrebu u inostranstvu podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Uz zahtev prilažem:
Dokaz o srodstvu (izvod iz MKR ili MKV)
Dokaz o prebivalištu
Uverenje iz Katastra nepokretnosti
Potvrda PIO o ukupno isplaćenoj penziji za prethodnu godinu, odnosno da nije izdržavano lice nije korisnik penzije
Potvrda Tržišta rada da je izdržavano lice nezaposleno
Potvrda o redovnom školovanju za decu
Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
Plaća se gradska administrativna taksa u iznosu od 905,00 + 96,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226


Potvrda o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu
Zahtev za izdavanje potvrde o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

UZ ZAHTEV PRILAŽEM:
- Dokaz o srodstvu (izvod iz MKR ili MKV)
- Dokaz o prebivalištu
- Uverenje iz Katastra nepokretnosti
- Ugovor o radu sa poslodavcem
- Potvrda Tržišta rada da je izdržavano lice nezaposleno
- Potvrda o redovnom školovanju za decu
- Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Plaća se gradska administrativna taksa u iznosu od 905,00 + 96,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Ispravka u matičnoj knjizi
Zahtev za ispravku u matičnoj knjizi podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Uz zahtev je neophodno priložiti:
- Izvod iz matične knjige u kojoj se vrši ispravka (ne stariji od šest meseci)
- Izvod iz matične knjige na osnovu koga se vrši ispravka (ne stariji od šest meseci)
- dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Plaća se gradska administrativna taksa u iznsu od 611,00 + 96,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih
Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Uz zahtev je neophodno priložiti
- Izvod iz matične knjige venčanih (za dete rođeno u braku) ili izvoda iz matične knjige rođenih (za roditelje deteta rođenog van braka)
- Otpusnu listu bolnice (da je dete rođeno u bolnici ili potvrdu babice, lekara da je dete rođeno u stanu)
- Potvrdu matičara Opštine, odnosno Mesne kancelarije, prema mestu rođenja deteta, da dete nije upisano u matičnu knjigu rođenih
- Uverenje o prebivalištu (za roditelje deteta)
- Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Plaća se republička administrativna taksa 630,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Nadni upis u matičnu knjigu umrlih
Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Uz zahtev je neophodno priložiti
- Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci)
- Izvod iz matične knjige venčanih (ne starije od 6 meseci)
- Potvrdu o smrti izdatu od nadležnog lekara
- Izveštaj matičara da činjenica smrti nije upisana u MK umrlih (ovaj izveštaj izdaje matičar po mestu gde je nastupila smrt).
- Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Plaća se republička administrativna taksa 630,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226