11.02.2010.

Matica

Upis u matičnu knjigu rođenih dece rođene u braku
Neophodno je da jedan od roditelja dođe lično kod matičara,
Rok za prijavu rođenja i određivanje ličnog imena deteta je 60 dana od dana rođenja.

• Izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od šest meseci), ukoliko roditelji nisu sklopili bran na teritoriji grada Pančeva,
• važeća lična karta za oba roditelja,

Upis u matičnu knjigu rođenih dece rođene van braka
Neophodno je da oba roditelja dođu ličko kod matičara.
Rok za prijavu rođenja i određivanje ličnog imena deteta je 60 dana od dana rođenja.

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih za oba roditelja (ne stariji od šest meseci)
- uverenje o državljanstvu za oba roditelja (ne starije od šest meseci),
- važeće lične karte za oba roditelja
Pred matičarem otac deteta potpisuje Zapisnik o priznanju očinstva i određivanju ličnog imena deteta.


Upis činjenica rođenja, sklapanje braka i smrti nastalih u inostranstvu.

Upis ovih činjenica vrši matičar
Upis činjenica rođenja, sklapanja braka i smrti nastalih u inostranstvu u domaće matične knjige vrši uvek matičar, bilo da je dokumentacija dostavljena službeno ili od strane stranke, bez donošenja rešenja, i to u mestu poslednjeg prebivališta stranke u zemlji.

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih mora biti na internacionalnom obrascu, po bečkoj ili pariskoj konvenciji,
- ako izvod nije na internacionalnom obrascu, već na obrascu zemlje porekla, obavezno mora da sadrži apostil,
- ako nema apostil, mora biti verifikovan od strane državnog organa zemlje porekla a zatim overen u našoj ambasadi ili konzulatu zemlje porekla,
- ako je stranka ovde, a nema mogućnosti da legalizuje javnu ispravu, onda je treba uputiti na overu u ambasadu zemlje u Beogradu, a zatim na overu ili nadoveru u Savezno ministarstvo za inostrane poslove.


Upis u matičnu knjigu rođenih lica iz bivših republika SFRJ
 
Upis se vriši po mestu prebivališta.
Neophodno je da stranka dođe kod matičara.
Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

1. izvod iz matične knjige rođenih, za Sloveniju je neophodno da izvod bude overen apostilom ili na internacionalnom obrascu (ne stariji od šest meseci),
2. izvod iz matične knjige venčanih, za Sloveniju je neophodno da izvod bude overen apostilom ili na internacionalnom obrascu (ne stariji od šest meseci)
3. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
4. uverenje o prebivalištu
5. fotokopija lične karte


SKLAPANJE BRAKA

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara

Potrebna su im sledeća dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci)
- uverenje o državljanstvu (ne stariji od šest meseci)
- važeće lične karte
- dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi


Sklapanje drugog braka
Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara,

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih sa klauzulom o prestanku ili razvodu braka (ne starije od šest meseci) ili pravosnažnu presudu o razvodu braka ili izvod iz matične knjige
- umrlih za pokojnog supružnika, ukoliko je prvi brak prestao smrću supružnika
- uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
- važeće lične karte.
- dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Sklapanje braka, ako su budući supružnici maloletna lica
Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci)
- uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
- važeće lične karte.
- Rešenje nadležnog suda koji se daje dozvola za sklapanje braka maloletnog lica
- dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Sklapanje braka sa stranim državljaninom
Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu za stranog državljanina (ne stariji od šest meseci),
- uverenje o slobodnom bračnom stanju - original sa prevodom od strane ovlašćenog sudskog tumača
- fotokopija pasoša.
- dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Za sklapanje braka plaća se gradska administrativna taksa, i to za:

- za prijavu o sklapanju braka 96,00 dinara
- sklapanje braka u službenim prostorijama van radnog vremena 675,00 dinara
- sklapanje braka u službenim prostorijama neradnim danom 1.217,00 dinara
- sklapanje braka van službenih prostorija 6.078,00 dinara
- sklapanje braka uz učešće prevodioca 1.759,00

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226


Upis u matičnu knjigu umrlih

Neophodno je da jedan od srodnika dođe kod matičara

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- potvrdu o smrti
- ličnu kartu ili pasoš umrlog
- izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige venčanih.


Uverenje o slobodnom bračnom stanju 
Zahtev za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju podnosi se matičaru

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci),
- uverenje o državljanstvu (ne stariji od šest meseci),
- važeća lična karta
- prijava prebivališta
- fotokopija pasoša ili izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu lica sa kim se sklapa brak.

Plaća se republička administrativna taksa 940,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Gradska administrativna taksa: 85,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226


Sastavljanje smrtovnice za pokretanje ostavinskog postupka

Neophodno je da jedan od srodnika, u roku od mesec dana od dana prijave smrti dođe lično kod matičara.
Potrebno je priložiti dokaz o pokretnoj i nepokretnoj imovini umrlog, ako ga stranka ima i podatke o naslednicima.

Plaća se gradska administrativna taksa u iznosu od 185,00 + 96,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97Poziv na broj: 02-226


MATIČNA SLUŽBA GRADA PANČEVA