14.02.2010.

Strategija razvoja

Strategija razvoja

Mesna zajednica Glogonj je u cilju izrade strategije razvoja mesta angažovala
INSTITUT ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE BEOGRAD .
Rezultat toga su knjiga objavljene 2006, 2010 i 2012 godine:

Strateško planiranje održivog poljoprivrednog i ruralnog razvoja lokalnih zajednica – model MZ Glogonj
urednici: Prof. dr Drago Cvijanović, Doc. dr Jonel Subić izdravač: Institut za ekonomiku poljoprivrde Beograd godina izdanja: 2012. broj strana / tiraž: 233 / 500 ISBN: 978-86-82121-98-5Strateško planiranje razvoja lokalnih zajednica – model MZ Glogonj
autori: Prof. dr Drago Cvijanović, Dr Vladana Hamović, Doc. dr Jonel Subić izdavač:: Institut za ekonomiku poljoprivrde Beograd godina izdanja: 2010. godina
Sa sajta IEP Beograd možete preuzeti pdf dokument:

Program ekonomskog i socijalnog razvoja MZ Glogonj
autori: Prof. dr Drago Cvijanović, Dr Vladana Hamović, Doc. dr Jonel Subić
izdavač:: Institut za ekonomiku poljoprivrde Beograd
godina izdanja: decembar 2006 godine
Možete preuzeti pdf dokument -


****************************
2011© Dorel Voštinar

11.02.2010.

Prijemna kancelarija

IZDAVANJE POTVRDE O ŽIVOTU
(izdaje se radi regulisanja inostranih penzija)

Neophodno je da stranka dođe lično u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 4, 5. i 6, telefoni: 013/308-710, 013/308-918 i 013/308-919.
- Važeća lična isprava;
- dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Plaća se Gradska administrativna taksa u iznosu od 905,00 + 96,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

RADNE KNJIŽICE
Poslovi u vezi sa radnim knjižicama vrše se u Gradskom uslužnom centru uslužno mesto broj 4, 5. i 6. telefoni 013/308-710, 013/308-918 i 013/308-919.

Za otvaranje radne knjižice: 
- Zahtev za izdavanje radne knjižice u 2 primerka (popunjava stranka),
radna knjižica (popunjava službeno lice), - važeća lična karta, - diploma, uverenje, odnosno svedočanstvo o poslednjoj školi koju je podnosilac zahteva završio – original.
Neophodno je lično prisustvo lica kome se otvara radnu knjižicu

Za izdavanje duplikata radne knjižice: 
- Zahtev
- potvrda o izvršenoj uplati u iznosu od 300,oo dinara za objavljivanje oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u "Službenom glasniku Republike Srbije". Uplata za objavljivanje oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u "Sl. glasnik RS", br. vrši se na račun broj: 160-14944-58, šifra plaćanja: 133, model: 97, poziv na broj: 51-242, svrha plaćanja: objavljivanje radne knjižice nevažećom, primalac: JP Službeni "glasnik", Kralja Milutina 27, Beograd.

- pored napred navedenih pismena, dostaviti sva dokumenta koja su potrebna za otvaranje radne knjižice.

Dopuna podataka o stručnoj spremi: 
- diploma, uverenje, odnosno svedočanstvo o poslednjoj školi koju je podnosilac zahteva završio – original.
- važeća lična karta,

Promena ličnog imena u radnoj knjižici: 
- Dokaz o promeni ličnog imena (izvod iz MKR, rešenje o promeni ličnog imena)
- važeća lična karta,

Lična stanja gradjana

Promena ličnog imena
Zahtev za promenu ličnog imena, imena i prezimena podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta:
• Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci)
• Izvod iz matične knjige venčanih (ne starije od šest meseci)
• Uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
• Uverenje da se ne vodi istraga
• Uverenje da nema neizmirenih poreskih obaveza
• Uverenje da nema neizmirene zakonom utvrđene obaveze izdržavanja prema bračnoj, vanbračnoj i usvojenoj deci, bračnom drugu, roditeljima i drugim srodnicima
• Uverenje iz vojne evidenicje (za muškarce)
• Fotokopija presude o razvodu braka
• Uverenje o prebivalištu ili važeća lična karta
• dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Plaća se republička administrativna taksa u iznosu od 630,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Potvrda o izdržavanju za upotrebu u inostranstvu
Zahtev za izdavanje potvrde o izdržavanju za upotrebu u inostranstvu podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Uz zahtev prilažem:
Dokaz o srodstvu (izvod iz MKR ili MKV)
Dokaz o prebivalištu
Uverenje iz Katastra nepokretnosti
Potvrda PIO o ukupno isplaćenoj penziji za prethodnu godinu, odnosno da nije izdržavano lice nije korisnik penzije
Potvrda Tržišta rada da je izdržavano lice nezaposleno
Potvrda o redovnom školovanju za decu
Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
Plaća se gradska administrativna taksa u iznosu od 905,00 + 96,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226


Potvrda o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu
Zahtev za izdavanje potvrde o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

UZ ZAHTEV PRILAŽEM:
- Dokaz o srodstvu (izvod iz MKR ili MKV)
- Dokaz o prebivalištu
- Uverenje iz Katastra nepokretnosti
- Ugovor o radu sa poslodavcem
- Potvrda Tržišta rada da je izdržavano lice nezaposleno
- Potvrda o redovnom školovanju za decu
- Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Plaća se gradska administrativna taksa u iznosu od 905,00 + 96,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Ispravka u matičnoj knjizi
Zahtev za ispravku u matičnoj knjizi podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Uz zahtev je neophodno priložiti:
- Izvod iz matične knjige u kojoj se vrši ispravka (ne stariji od šest meseci)
- Izvod iz matične knjige na osnovu koga se vrši ispravka (ne stariji od šest meseci)
- dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Plaća se gradska administrativna taksa u iznsu od 611,00 + 96,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih
Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Uz zahtev je neophodno priložiti
- Izvod iz matične knjige venčanih (za dete rođeno u braku) ili izvoda iz matične knjige rođenih (za roditelje deteta rođenog van braka)
- Otpusnu listu bolnice (da je dete rođeno u bolnici ili potvrdu babice, lekara da je dete rođeno u stanu)
- Potvrdu matičara Opštine, odnosno Mesne kancelarije, prema mestu rođenja deteta, da dete nije upisano u matičnu knjigu rođenih
- Uverenje o prebivalištu (za roditelje deteta)
- Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Plaća se republička administrativna taksa 630,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Nadni upis u matičnu knjigu umrlih
Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Uz zahtev je neophodno priložiti
- Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci)
- Izvod iz matične knjige venčanih (ne starije od 6 meseci)
- Potvrdu o smrti izdatu od nadležnog lekara
- Izveštaj matičara da činjenica smrti nije upisana u MK umrlih (ovaj izveštaj izdaje matičar po mestu gde je nastupila smrt).
- Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Plaća se republička administrativna taksa 630,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Matica

Upis u matičnu knjigu rođenih dece rođene u braku
Neophodno je da jedan od roditelja dođe lično kod matičara,
Rok za prijavu rođenja i određivanje ličnog imena deteta je 60 dana od dana rođenja.

• Izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od šest meseci), ukoliko roditelji nisu sklopili bran na teritoriji grada Pančeva,
• važeća lična karta za oba roditelja,

Upis u matičnu knjigu rođenih dece rođene van braka
Neophodno je da oba roditelja dođu ličko kod matičara.
Rok za prijavu rođenja i određivanje ličnog imena deteta je 60 dana od dana rođenja.

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih za oba roditelja (ne stariji od šest meseci)
- uverenje o državljanstvu za oba roditelja (ne starije od šest meseci),
- važeće lične karte za oba roditelja
Pred matičarem otac deteta potpisuje Zapisnik o priznanju očinstva i određivanju ličnog imena deteta.


Upis činjenica rođenja, sklapanje braka i smrti nastalih u inostranstvu.

Upis ovih činjenica vrši matičar
Upis činjenica rođenja, sklapanja braka i smrti nastalih u inostranstvu u domaće matične knjige vrši uvek matičar, bilo da je dokumentacija dostavljena službeno ili od strane stranke, bez donošenja rešenja, i to u mestu poslednjeg prebivališta stranke u zemlji.

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih mora biti na internacionalnom obrascu, po bečkoj ili pariskoj konvenciji,
- ako izvod nije na internacionalnom obrascu, već na obrascu zemlje porekla, obavezno mora da sadrži apostil,
- ako nema apostil, mora biti verifikovan od strane državnog organa zemlje porekla a zatim overen u našoj ambasadi ili konzulatu zemlje porekla,
- ako je stranka ovde, a nema mogućnosti da legalizuje javnu ispravu, onda je treba uputiti na overu u ambasadu zemlje u Beogradu, a zatim na overu ili nadoveru u Savezno ministarstvo za inostrane poslove.


Upis u matičnu knjigu rođenih lica iz bivših republika SFRJ
 
Upis se vriši po mestu prebivališta.
Neophodno je da stranka dođe kod matičara.
Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

1. izvod iz matične knjige rođenih, za Sloveniju je neophodno da izvod bude overen apostilom ili na internacionalnom obrascu (ne stariji od šest meseci),
2. izvod iz matične knjige venčanih, za Sloveniju je neophodno da izvod bude overen apostilom ili na internacionalnom obrascu (ne stariji od šest meseci)
3. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
4. uverenje o prebivalištu
5. fotokopija lične karte


SKLAPANJE BRAKA

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara

Potrebna su im sledeća dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci)
- uverenje o državljanstvu (ne stariji od šest meseci)
- važeće lične karte
- dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi


Sklapanje drugog braka
Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara,

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih sa klauzulom o prestanku ili razvodu braka (ne starije od šest meseci) ili pravosnažnu presudu o razvodu braka ili izvod iz matične knjige
- umrlih za pokojnog supružnika, ukoliko je prvi brak prestao smrću supružnika
- uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
- važeće lične karte.
- dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Sklapanje braka, ako su budući supružnici maloletna lica
Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci)
- uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
- važeće lične karte.
- Rešenje nadležnog suda koji se daje dozvola za sklapanje braka maloletnog lica
- dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Sklapanje braka sa stranim državljaninom
Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu za stranog državljanina (ne stariji od šest meseci),
- uverenje o slobodnom bračnom stanju - original sa prevodom od strane ovlašćenog sudskog tumača
- fotokopija pasoša.
- dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Za sklapanje braka plaća se gradska administrativna taksa, i to za:

- za prijavu o sklapanju braka 96,00 dinara
- sklapanje braka u službenim prostorijama van radnog vremena 675,00 dinara
- sklapanje braka u službenim prostorijama neradnim danom 1.217,00 dinara
- sklapanje braka van službenih prostorija 6.078,00 dinara
- sklapanje braka uz učešće prevodioca 1.759,00

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226


Upis u matičnu knjigu umrlih

Neophodno je da jedan od srodnika dođe kod matičara

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- potvrdu o smrti
- ličnu kartu ili pasoš umrlog
- izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige venčanih.


Uverenje o slobodnom bračnom stanju 
Zahtev za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju podnosi se matičaru

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci),
- uverenje o državljanstvu (ne stariji od šest meseci),
- važeća lična karta
- prijava prebivališta
- fotokopija pasoša ili izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu lica sa kim se sklapa brak.

Plaća se republička administrativna taksa 940,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Gradska administrativna taksa: 85,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226


Sastavljanje smrtovnice za pokretanje ostavinskog postupka

Neophodno je da jedan od srodnika, u roku od mesec dana od dana prijave smrti dođe lično kod matičara.
Potrebno je priložiti dokaz o pokretnoj i nepokretnoj imovini umrlog, ako ga stranka ima i podatke o naslednicima.

Plaća se gradska administrativna taksa u iznosu od 185,00 + 96,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97Poziv na broj: 02-226


MATIČNA SLUŽBA GRADA PANČEVA